Fastboy Marketing Support

Fastboy Marketing Support

Hướng dẫn truy cập trang quản lý chính: Apps.gocheckin.net

Hướng dẫn truy cập trang quản lý chính

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.

Hướng dẫn setup staff trong GO POS

Hướng dẫn tạo staff và cài đặt công thức tính lương.